Katılım Finans Kuruluşları

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Nedir?

Yönetim merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Bankacılık Kanunu’nun ilgili hükmünce kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Bugün itibarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren altı katılım bankası TKBB’ nin üyesidir.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye’de Bankacılık Kanunu gereğince katılım bankalarını bünyesinde barındırmak amacıyla 04 Ekim 2001 tarihinde “Özel Finans Kurumları” adında kurulmuştur. 01 Kasım 2005 tarihinde kurumun adı “Türkiye Katılım Bankaları Birliği” olarak değiştirilmiştir.

TKBB’ nin amacı, serbest piyasa ekonomisi ve tam rekabet ilkeleri çerçevesinde bankacılık düzenlemeleri ile ilke ve kuralları doğrultusunda katılım bankalarının hak ve menfaatlerini savunmak, bankacılık sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması ve bankacılık mesleğinin gelişmesi, rekabet gücünün artırılması amacıyla çalışmalar yapmak, rekabetçi bir ortamın yaratılması ve haksız rekabetin önlenmesi için gerekli kararları almak/alınmasını sağlamak, uygulamak ve uygulanmasını talep etmektir.

Yasal Dayanağı ve Hukuki Statüsü

Türkiye Katılım Bankaları Birliği, 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nu ve 04.10.2001 tarih ve 2001/3138 sayılı Birlik Statüsü’ nün yürürlüğe konulması ile o zamanki adıyla Özel Finans Kurumları Birliği olarak kurulmuştur.

Müteakiben 01/11/2005 tarihli 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve 28/02/2006 tarih ve 2006/10018 Sayılı Birlik Statüsü ile şimdiki adı olan Türkiye Katılım Bankaları Birliği ünvanını almıştır.

Vizyon

Katılım bankacılığı sektörü pazar payının 2025 yılı itibariyle %15’e ulaşması ve sektörün dünya standartlarında finansal ürün ve hizmet sunar hale gelmesi.

Misyon

Türkiye’de katılım bankacılığı sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesi için; 

 • Ürün çeşitliliği ve gelişimi ile hizmet kalitesini arttırmak, 

 • Kurumsal iletişim, algı ve itibar yönetimi çalışmalarını geliştirmek, 

 • Gerekli eğitim, insan kaynağı ve sertifikasyon çalışmalarını arttırmak, 

 • Katılım bankacılığı prensiplerine uygun mevzuat, standart ve düzenlemeleri geliştirmek,

 • İstanbul’un önde gelen bir Finans Merkezi olmasına katkıda bulunmak. 


Organizasyon Yapısı

TKBB’nin Görev ve Yetkileri

 1. Mesleğin gelişmesini temin etmek,

 2. Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin birlik ve mesleğin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak,

 3. Üye banka mensuplarının uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarını Kurumun uygun görüşünü alarak belirlemek,

 4. İlgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Kurumca alınması istenilen tedbirlerin uygulanmasını takip etmek,

 5. Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

 6. Kurum ile işbirliği yapmak suretiyle katılım bankaları arasında ortak projelere ilişkin işbirliğini temin etmek,

 7. Üyelerin ilan ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktarları itibarıyla Kurumun uygun görüşünü alarak tespit etmek,

 8. Üyelerinin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu kararına istinaden dava açmak ve/veya gerekli girişimlerde bulunmak,

 9. Müşteri haklarına dair hükümlerde öngörülen sözleşmelerin şekil ve içeriklerine ilişkin usül ve esasları belirlemek,

 10. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla üyeler ve bireysel müşterileri arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere hazırlayacakları ve Kurulca onaylanan usûl ve esaslar dâhilinde hakem heyeti oluşturmak ile görevli ve yetkilidir.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir