Katılım Finans Kuruluşları

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu nedir?


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (kısaca KGK), Türkiye’de denetim raporlarının doğru ve bağımsız olarak hazırlanmasına ilişkin kamu yararını korumak, doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal bilginin sunumunu sağlamak ve borsa şirketleri, bankalar ve sigorta şirketleri olmak üzere belirlenen büyük ölçekli şirketlerin denetimlerini gözetmek için kurulmuş olan düzenleyici ve denetleyici bir devlet kurumudur.

KGK, ülkemizde finansal raporlama ve bağımsız denetim sisteminin yüksek bir kalitede standartlaştırılarak güvenilirliğinin sağlanması yoluyla sermaye piyasasının ve ülke ekonomisinin güçlendirilmesi için düzenleme, denetleme ve gözetim uygulama yetkilerini haiz statüsüyle faaliyet göstermektedir.

Kamu Gözetimi alanında uluslararası gelişmelerin gereği olarak yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca öngörülen bağımsız denetim alanını düzenlemek üzere 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2 Kasım 2011 tarihinde kurulmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığıyla ilişkili, idari özerkliğe sahip bir Üst Kuruldur. KGK’nın temel amacı, yatırımcıların çıkarlarını ve denetim raporlarının doğru ve bağımsız olarak hazırlanmasına ilişkin kamu yararını korumak ile doğru, güvenilir ve karşılaştırılabilir finansal bilginin sunumunu sağlamaktır.

Bu doğrultuda basta halka açık şirketler, borçlanma araçları ihraç eden şirketler, bankalar, sigorta şirketleri olmak üzere bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin cari limitlere göre Türkiye’nin en büyük 10.000 işletmesinin bağımsız denetim süreçlerini incelemek ve gözetmek için kurulmuştur.

KGK’nın Temel Fonksiyonları Nelerdir?

Ülkemizde güçlü bir kamu gözetimi sisteminin tesisi için KGK’nın dört temel fonksiyonu mevcuttur:

• Türkiye muhasebe standartlarını belirlemek,

• Türkiye denetim standartlarını belirlemek,

• Bağımsız denetçi ve denetim kuruluşlarını yetkilendirmek ve denetlemek,

• Bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak.

KGK’nın Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Bu ana fonksiyonlar çerçevesinde, yüksek kalitede ve güvenilir finansal raporlama ve bağımsız denetim ortamı oluşturmak amacıyla KGK’nın görev ve yetkileri ise özet olarak, aşağıda listelendiği şekildedir:

1. Uluslararası standartlarla uyumlu olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını ve bu standartların uygulamasına ilişkin olarak yine uluslararası standartlarla uyumlu ulusal denetim standartlarını oluşturmak,

2. Diğer yetkili kurum ve kuruluşların bu alanda olup kendi konuları dâhilinde yapacakları düzenlemelere ilişkin görüş bildirmek,

3. Bağımsız denetçi ve denetim kuruluşları için şartları ve çalışma prensiplerini belirlemek,

4. Bağımsız denetçi ve denetim kuruluşlarını yetkilendirmek, ilan etmek, resmi sicile kaydetmek, kamuoyunun sürekli bilgisine sunmak,

5. Bağımsız denetçi ve denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile denetim çalışmalarının ulusal standart ve düzenlemelere uyum açısından gözetimini yapmak ve denetlemek,

6. İnceleme ve denetim faaliyetleri sonucunda bu alanda gerekli yaptırımları uygulamak,

7. Bağımsız denetim meslek mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme, tescil, disiplin ve soruşturma işlemlerini yapmak,

8. Sürekli eğitim standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek ve bunların kalite güvence sistemini oluşturmak, bu alanları geliştirmek, yetkinleştirmek,

9. Düzenlemek ve denetlemekle görevli olduğu alana ilişkin ikincil düzenlemeler yapmak, kararlar almak,

10. Kurumun görev alanıyla ilgili konularda uluslararası uygulamaları ve gelişmeleri izlemek, muhasebe ve denetim alanlarında çalışan uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir