Katılım Finans Kuruluşları

Marmara Üniversitesi – İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF) Nedir?

Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü (MÜİSEF) ekonomi ve finans alanlarında çalışmalar yaparak küresel anlamda İslam’ın öngördüğü prensip ve değerlere uygun bir ekonomik sistemin geliştirilmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Marmara Üniversitesi arasında imzalanan protokole uygun olarak faaliyetlerini adı geçen ofis ile koordineli yürütecek olan MÜİSEF, Türkiye’de bu alanda kurulan ilk enstitü olma özelliğini taşımaktadır. 1883 tarihinde Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi ismiyle kuruluşundan itibaren iktisat, finans ve bankacılık alanlarında olduğu gibi ilahiyat alanındaki yetkinliği ile de İslam ekonomisi ve finansı çalışmaları için en uygun akademik imkan ve şartlara sahip olan Marmara Üniversitesi bu enstitünün kurulmasıyla ülkemizin en köklü akademik kurumlarından biri olma özelliğini güçlendirmiştir.

Amaçlar

MÜİSEF’in en önemli amacı İslam ekonomisi ve finansı alanında yüksek lisans ve doktora programları açarak uluslararası sahada söz sahibi olacak bilim insanları yetiştirmektir. Lisansüstü programlarını bu hedefe uygun bir şekilde Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde düzenleyecek olan enstitü, mezun edeceği öğrencilere ekonomi, finans, tarih ve İslam Hukuku alanlarındaki disiplinler arası çalışmalarla üst düzeyde İslam ekonomisi ve finansı formasyonu kazandırmayı hedeflemektedir. Buna paralel olarak lisansüstü programlardaki öğrencilerin İslam ekonomisi ve finansı alanında birer zorunluluk haline gelen İngilizce ve Arapça dillerini iyi derecede bilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

MÜİSEF, İslam ekonomisi ve finansının güncel problemlerinin tespit ve çözümlerine yönelik akademik araştırmalar yürütecek, Müslüman toplumlarda varlık bulmuş kurumlar ve tarihî tecrübeler hakkında araştırmalarda bulunacak ve bunlardan elde edilen sonuçları kamuoyuna sunacaktır. Bu çerçevede MÜİSEF, aşağıdaki hedeflere yönelik çalışmalar yapacaktır:

a) İslam ekonomisi ve finansı, İslam medeniyetinde iktisadi kurumlar, İslam iktisat tarihi, zekât ve vakıf hukuku, İslam kamu maliyesi, katılım bankacılığı ve sigortacılığı çalışmalarının gerçekleştirilmesi

b) Bu alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla yeni bilgiler üretilmesi ve uygulama modellerinin geliştirilmesi

c) İslam ekonomisi ve finansına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda farkındalık, bilinç ve bilgi düzeyinin geliştirilmesi, bu konularda araştırmacıların ve ilgi duyanların bilgi ve beceri kazanmalarına katkı sağlanması

d) Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile İslam ekonomisi ve finansı alanında işbirliğinin geliştirilmesi

e) Dünya çapında konvansiyonel bankacılık ve finans sistemlerine alternatif olarak geliştirilen sistemlerin incelenmesi, bunlarla ilgili araştırmalar yapılması ve yeni ürünlerin oluşturulmasına katkı sağlanması

f) Enstitünün ilgi alanına giren araştırma konularında kamu kurumlarına ve özel kurumlara danışmanlık ve bilgi desteği sağlanması.

MÜİSEF Anabilim Dalları

 • İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı

 • İslami Sigortacılık Anabilim Dalı

Faaliyet Alanları

MÜİSEF, İslam ekonomisi ve finansı alanında toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmayı, iktisadî ve finansal kaynaklı toplumsal problemlere İslami prensiplerden hareket ederek çözümler üretilebilmesi için elverişli bir akademik ortam hazırlamayı hedeflemektedir.

Enstitü; lisansüstü eğitim faaliyetlerinin yanında, başta Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi olmak üzere paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası boyutlarda seminerler, toplantılar, çalıştaylar, konferanslar ve eğitimler yapacak; projeler hazırlayacak; sertifika programları düzenleyecek; konuyla ilgili eserler yayınlayacak ve ders materyalleri hazırlayıp geliştirecektir. Bu tür faaliyetler bir taraftan öğrencilerin teorik düzeyde yetişmelerini sağlarken; diğer taraftan teorik bilgilerini pratik uygulamalarla desteklemeyi hedeflemektedir.

Enstitünün öne çıkacak faaliyetlerinden birisi de ülkemizin İslamî finans merkezi olma amacını destekleyecek en önemli hususlardan biri olan Faizsiz Finans Standartlarını belirlemek olacaktır. Bu kapsamda alanında uzman akademisyenler ve iş insanları öncülüğünde iktisadi – finansal bilimler ve fıkhi birikimi dikkate alarak dünyadaki çeşitli standartlar üzerinde yapılacak çalışmalar ve karşılaştırmalı analizlerle, ülkemizde henüz somut olarak gün yüzüne çıkamamış olan faizsiz finans standartlarının hazırlanması ve bu alandaki çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Vizyon

İslam ekonomisi ve finansının bütüncül görünümünü geliştirmek için İslâmî ahlaka vurgu yapan, ulusal ve uluslararası ilmî birikimden faydalanan, geleneğimizde bu alanda yapılmış çalışmalara dayanarak modern dönemde ortaya çıkan ve gelişmekte olan çalışma alanları ve kurumlar hakkında araştırmalar yürüten uluslararası kimliğe sahip bir kurum tesis etmektir.

Misyon

Vizyonumuzu gerçekleştirmek için, enstitümüzde uluslararası düzeyde eğitim sağlamak ve yürütülecek olan araştırmalara uluslararası bir mahiyet kazandırmak için İslam Ekonomisi ve Finansı alanında İngilizce ve Arapça dillerinde yüksek lisans ve doktora programların açılması planlanmaktadır. Enstitümüzün bütüncül vizyonunu ve disiplinler arası niteliğini geliştirmek için açılacak olan lisansüstü programlara başta ekonomi, finans, tarih, İslami ilimler ve siyaset bilimleri olmak üzere çeşitli alanlardan öğrenciler kabul edilecektir. Akademik çalışmaların yanı sıra, enstitümüz uluslararası birikimin İstanbul’a taşınması amacıyla alanında uzman araştırmacıların katılımıyla seminerler, atölye çalışmaları ve yoğun kurslar düzenleyecektir.

Akademik Kadro

Marmara Üniversitesi’nde bulunan ve alanında Türkiye’de öncü kurumlar haline gelen iktisat, işletme ve ilahiyat fakülteleri, bankacılık ve sigortacılık enstitüsü gibi farklı akademik birimlerden akademisyenlerle desteklenecek olan lisansüstü programlar mezun olacak öğrencilerin disiplinler arası akademik terbiyeyi almasına önemli derecede katkıda bulunacaktır. Yurtiçi ve yurtdışından alanında uzmanlaşmış öncü akademisyenler enstitümüze kazandırılarak eğitim kadromuz zenginleştirilecek ve böylece öğrencilere alanla ilgili ulusal ve uluslararası akademik birikimi tanıma imkânı sağlanacaktır. Ayrıca İslam ekonomisi ve finansı ile ilişkili muhtelif sektörlerdeki tecrübeli ve profesyonel eğitmenlerden istifade edilerek öğrencilerin teorik olarak aldıkları bilgiler uygulamalar ile desteklenecektir.

MÜİSEF Öğretim Elemanları

 • 1- Ertuğrul BOYNUKALIN, Prof. Dr.
 • 2- Hasan HACAK, Prof. Dr. 
 • 3- Cengiz KALLEK, Prof. Dr.
 • 4- Murat ŞİMŞEK, Prof. Dr.
 • 5- Şakir GÖRMÜŞ, Prof. Dr.
 • 6- Abdullah DURMUŞ, Doç. Dr.
 • 7- Abdulkadir ATAR, Doç. Dr.
 • 8- Abdurrahim KOZALI, Doç. Dr.
 • 9- Fatih ÖLMEZ, Dr. Öğr. Üyesi
 • 10- Hasan MERAL, Dr. Öğr. Üyesi
 • 11- İsmail ERİŞ, Dr. Öğr. Üyesi
 • 12- Mahmut Sami GÜNGÖR, Dr. Öğr. Üyesi 
 • 13- Murat YAŞ, Dr. Öğr. Üyesi
 • 14- Ahmet Enes ATEŞ, Arş. Gör.

Hedef Öğrenci Kitlesi

MÜİSEF’e gerek Türkiye’den gerekse Türkiye Bursları (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) ve Uluslararası İlahiyat Programı gibi resmi programların da destek ve yardımlarıyla yurt dışından yüksek başarı düzeyine sahip öğrenciler kabul edilecektir. Bu özellikleri haiz öğrencilerin akademik faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürebilmeleri için burs imkânları sağlanacaktır.

Sonuç olarak, MÜİSEF İslam ekonomisi ve finansı alanında uluslararası standartlarda eğitim veren öncü bir kurum olmanın yanında yaptıracağı akademik faaliyetler ile uluslararası alanda bu sahadaki araştırma ve uygulamalar için otorite haline gelmeyi, Türkiye’nin İstanbul Finans Merkezi Projesi kapsamında bölgesel ve uluslararası alanda İslam ekonomisi ve finansı sahasında merkez ülke olma amacını gerçekleştirmesinde öncü olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir.

Bu vizyon bir taraftan İslam ekonomisi ve finansı alanındaki geçmiş teorik ve pratik tecrübeyi eleştirel bir gözle ele alarak bu alandaki problemleri tespit etmeyi ve özgün çözüm önerileri sunmak için gerekli çalışmaları yapmayı içermektedir. Diğer taraftan ise ulusal ve uluslararası çapta mevcut ekonomik ve finansal sistemin meydana getirdiği çarpıklıklar, mağduriyetler ve sosyal problemlerin tespiti, bu konuda kapsamlı çözümler üretmeyi ve bu hususlarda uluslararası farkındalığı üst seviyede tutmayı da içine almaktadır.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir