Biyografi

Prof. Dr. Soner Duman kimdir?Aslen Kastamonu-Taşköprülü olan Prof. Dr. Soner Duman, 1975’te İstanbul’da doğdu.

1993’te Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine başladı. 1998’te buradan mezun olduktan sonra aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku ana bilim dalında yüksek lisansına başladı.

2000 yılında yüksek lisansını “Cessas`ın ‘El-Fusul Fi`l-Usul’ adlı eserinde illet kavramı” adlı teziyle, 2007 yılında doktorasını “İmam Şâfiî’nin Kıyas Anlayışı” adlı teziyle tamamladı.

2000 – 2011 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak çeşitli liselerde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı.

2011 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. 2014 yılında aynı üniversitede Doçent, 2019 yılında Profesör oldu.

Soner Duman, hâlen aynı üniversitede İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yine aynı üniversitenin İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalında dersler vermektedir.

Prof. Dr. Soner Duman, 2 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu’nda kurul üyesi olarak görev almaktadır.

Alanında çok sayıda kitap, makale ve tebliğ ve tercümeleri bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.


Eserlerinden bazıları şunlardır:

– Telif

1.     Şâfiî’nin Kıyas Anlayışı, İSAM Yayınları, 2009.
2.     İlk Dönem Hanefî Usûlünde İllet Tartışmaları, Kitâbî Yayınları, 2010.
3.     Âyet ve Hadislerle Şâfiî İbadetler İlmihali, Mirac Yayınları, İstanbul 2013.
4.     İbn Teymiyye’nin Fıkıh Düşüncesi, Gelenek Yayınları, İstanbul 2014.
5. Fıkıh Usulünün Aklî Temelleri, Beka Yayınları, 2019.
6. İlk Dönem Hanefi Usul Literatüründe İllet Tartışmaları, Beka Yayıncılık, 2018.
7. Günümüz Fıkıh Problemleri, Beka Yayıncılık, 2018.
8. Usul Yazıları, Beka Yayıncılık, 2018.

– Tercüme

1.     Muğni’l-Muhtac, Hatib eş-Şirbinî, Mirac Yayınları, I-XIII, İstanbul 2009
2.     İslam Hukuk Felsefesi, Allal el-Fâsî, Mana Yayınları, İstanbul 2014. (O. Güman ile birlikte)
3.     Usul Terminolojisi, Ferid el-Ensarî, Işık Akademi Yayınları, İstanbul, 2012. (O. Güman ile birlikte)
4.     Muhtasaru’l-Kudurî, İmam Kudurî, Beka Yayınları, İstanbul 2015. (O. Güman ile birlikte)
5.     el-Mebsut, İmam Serahsî (Heyetle birlikte) Gümüşev Yayıncılık, 2009.
6.     Muhtasar Fethu’l-bâri, 5. Cilt, 323-640; 6. Cilt, 7-143 Polen Yayıncılık, İstanbul, 2007.
7.     Delilleriyle Hanefî Fıkhı, Esad Muhammed Sâid es-Sağırcî, (sayfa 845-1175), Polen Yayınları, İstanbul 2009.
8.     İslâmî Hükümlerin Esas ve Hikmetleri (Kavâidü’l-kübrâ adlı eserinin II. Cildi), İzzeddin bin Abdüsselam, İz Yayıncılık, İstanbul 2006,

– Kitap Bölümleri

1.     İslam İktisadında Garar, Bölüm Adı: İslam Fıkhında Garar Yasağının Temellendirilmesi ve Garar Kavramının Metodolojik Olarak Değerlendirilmesi, İktisat Yayınları, 2021.
2.     Fıkıh Usulü, Bölüm Adı: İttifak Edilen Şer’i Deliller, Kıyas, İstihsan, Grafiker Yayınları, 2019.
3.     Karz-ı Hasenin Kurumsallaşması, Bölüm Adı: Karz-ı Hasenin Fıkhî Boyutu, Ensar Yayınları, 2019.
4.     Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları, Bölüm Adı: Zekât Ahkamının Teşri Süreci, Ensar Yayınları, 2017.

– Makale

1.     Günümüz Fıkhî İktisadî Problemlerin Değerlendirilmesinde Fıkıh Mirasımız İle İlişki Biçimimiz, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 2015.
2.     Türkiye’de Klasik Fıkıh Eserlerinin Tercümeleri, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2015.
3.     İmam Gazzali’nin Maslahat Düşüncesine Katkıları, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2011.
4.    Modern Hukukta Kıyas Yorum İlişkisinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Hikmet Yurdu, 2010.
5. Hz. Peygamber (S. A. V.) ve Hulefâ-i Râşidîn Dönemlerinde Zekât, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 2018.

– Bildiriler

1- Günümüzdeki “Üretim-Ortaklık” Uygulamalarının Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi. – 2016
2- Zekât Ahkâmının Teşrî Süreci – 2016
3- Modern Dönemde Şâfiî Algısı – 2014
4- İslam Hukuk Metodolojisinde İmam Gazzalî’nin Maslahat Düşüncesine Katkıları – 7-9 Ekim 2011 – 2012
5- Şâfiî’nin Usul Anlayışında Maslahat-ı Mürsele ve İstislâh’ın Yeri – 7-9 Mayıs – 2010 – SAU
6- İbn Teymiyye’nin Fıkıh Düşüncesi – 2017
7- İllet ve Makâsıd Açısından Fıkıh Mezheplerinde Ribâ – 2018
8- Uzun Süreli Uçak Yolculuklarında Namaz ve Oruç Vakitlerinin Belirlenmesi, Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı-V İbadetler ve Aile Hayatı ile İlgili Bazı Meseleler. – 2012
9- GÜNÜMÜZDEKİ ÜRETİM ORTAKLIK UYGULAMALARININFIKHÎ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ – II. ULUSLARARASIİSLAM TİCARET HUKUKU KONGRESİ“GÜNÜMÜZDEKİ MESELELER” , 2015
10- Zekât Ahkâmının Teşrî Süreci – Tarihte ve Günümüzde Zekât Uygulamaları , 2017
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir