Katılım Finans Kuruluşları

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu (TMTB) nedir?

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu; Yeşil Kart Sistemine dâhil olmak maksadıyla 19.10.1963 tarihinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde kurulmuştur.

Bunu takiben, Bürolar Konseyi’ne 1 Ocak 1964 tarihinde üye olunmuştur. Büronun, sisteme üye diğer ülke Büroları ile Tek Tip Anlaşmalar imzalaması ve Yeşil Kart Tarife ve Talimatının yayımlanması üzerine 1 Nisan 1964 tarihinden itibaren Büronun üyesi olan sigorta şirketleri tarafından Yeşil Kart Sigorta Belgesi düzenlenmeye başlanmıştır.

Bunun yanı sıra, “Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi” ülkemiz tarafından 26 Haziran 1974 tarihinde imzalanmış olup, 4 Kasım 1999 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek yasalaşmıştır. Bu anlaşma ile Motorlu Taşıt Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin genel prensipler ve Yeşil Kart olarak bilinen Uluslararası Motorlu Taşıt Sigorta Kartı ve Yeşil Kart Sisteminin işleyişini sağlayan Bürolar ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Büronun unvanı 26.10.1991 tarih, 21033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile “Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu” olarak değiştirilmiş olup Büro halen 28.06.2008 tarih, 26920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.

Büronun Amacı

1953 yılında yürürlüğe giren Yeşil Kart Sisteminin amacı, ülkeler arasında seyahat eden motorlu taşıt kullanıcılarına yardımcı olmak ve ilgili motorlu taşıt kullanıcılarının seyahat ettikleri ülkelerde neden oldukları kazalar sonucunda zarar görenlerin korunmasını sağlamaktır.

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu ise, Yeşil Kart Sisteminin Türkiye’deki işleyişini sağlamaktadır. Büro bu çerçevede, üyesi olan sigorta şirketleri tarafından düzenlenen yeşil kart sigorta belgelerinden karşılanacak zararlar için garantör sorumluluğu taşımakta olup diğer taraftan yeşil kartı bulunan yabancı plakalı araçların Türkiye’de üçüncü şahsa verdikleri zararları gidermek üzere, yeşil kart sigortacısı adına devreye girmektedir.

Görev Yetki ve Faaliyetleri

Yeşil Kart Sistemi

Yeşil Kart sisteminin bir parçası olarak, Türkiye’de Meydana Gelen Kazalarda Büro; Yurt dışında düzenlenmiş geçerli yeşil kart sigortası bulunan yabancı plakalı araçların Türkiye’de sebebiyet verdiği zararları yeşil kart sigortacısı adına gidermekle görevlidir.

Yurt dışında düzenlenmiş yeşil kartlardan karşılanacak talepler ile ilgili açılan davalarda taraf olma ve celp kabul etme yetkisine sahiptir.

Büro; Üye sigortacılar tarafından düzenlenen yeşil kartların basım, dağıtım ve denetiminden sorumludur.

Üye sigortacılar tarafından düzenlenmiş yeşil kartı bulunan bir Türk plakalı aracın yeşil kart sistemine dahil diğer ülkelerde sebep olduğu zararları, üyelerinin katılımı ile kurulmuş olan Yeşil Kart Reasürans Havuzunun yöneticisi sıfatıyla, üyeleri adına gidermekle görevlidir.

Üye sigortacılar tarafından düzenlenen yeşil kartlar ile ilgili sorumluluklar bakımından diğer ülke Bürolarına garanti sağlamaktadır.

Üye sigortacılar tarafından uygulanmak üzere Büro kapsamındaki sigortalara ilişkin tarifeleri hazırlamakla görevlidir.

Büro görev ve faaliyet alanı ile ilgili konularda yabancı ülke yetkili kurumları ve diğer ülke Büroları ile anlaşma yapma yetkisine sahiptir.

Riskli Sigortalılar Havuzu

11 Temmuz 2017 tarihi itibariyle Riskli Sigortalılar Havuzu yönetimi Büromuza verilmiştir. Büro;

Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin hesapları yönetir.

Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine, Havuz kapsamındaki poliçelere ilişkin hasar dosyalarını ve bunlara ilişkin süreçleri inceler ve sonuçlarını Komiteye sunar.

Değerlendirme Komitesinin sekretaryasını yürütür.

Üye sigorta şirketleri ile Havuz arasındaki iş ve işlemlere ilişkin ihtilafları, Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak giderir.

Katılım Sigortacılığı

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, 01.01.2022 tarihi itibariyle yönetmekte olduğu Riskli Sigortalılar Havuzu ve Yeşil Kart Reasürans Havuzu kapsamında katılım sigortacılığı faaliyetinde bulunan üye sigorta şirketlerinin Havuzlara ilişkin tüm işlemlerini Danışma Komitesi tarafından onaylanan kural ve yöntemler doğrultusunda katılım sigortacılığı esaslarına uyumlu hale getirmiştir. Bu amaç doğrultusunda “Riskli Sigortalılar Havuzu İşleyişine ve İhtilafların Giderilmesine İlişkin Kurallar” ve “Yeşil Kart Reasürans Havuzunun Kuruluş Ve Çalışma İlkeleri” katılım esasları çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.

Danışma Komitesi Üye Bilgileri:

Danışma Komitesi, Sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin katılım esasları çerçevesinde icrasını teminde görev alan komiteyi ifade eder.

Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, Danışma Komitesi hizmetini İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı’ndan almaktadır.

Prof. Dr. Servet BAYINDIR (Danışma Komitesi Başkanı)

Dr. Fatih ORUM (Danışma Komitesi Üyesi)

Yahya ŞENOL (Danışma Komitesi Üyesi)

Serdar ÖZALP (Danışma Komitesi Üyesi)Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir