Katılım Finans Kuruluşları

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi nedir?

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin (CBFO) görevi, yerel ve uluslararası bankacılık sektöründeki durumları değerlendirmek ve analizler yapmaktır.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçilmesinin ardından 10 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan devlet kurumudur. Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’dır.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin faaliyetlerinde temel olarak üç ana başlık öne çıkmaktadır;

1- İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesi

2- Katılım Finans

3- Finansal Teknoloji


Finans Ofisinin Görevleri

1- Ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü izlemek ve analizler yaparak raporlamak.

2- Türkiye’nin finans piyasaları içindeki konumunu raporlamak.

3- Finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türkiye’ye gelmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak.

4- İstanbul Finans Merkezi projesini yürütmek ve gelişmeleri takip etmek.

5- Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri yapmak.

Finans Ofisinin Hizmet Birimleri ve Görevleri

1 – Finansal Stratejiler ve Analiz Dairesi Başkanlığı:

– Bankacılık sektörü ile bankacılık dışı finansal sektör verilerini temin etmek ve bu verileri farklı periyotlar için analiz ederek elde edilen sonuçları Cumhurbaşkanına raporlamak.

– Türkiye’de finansal sektörün genel durumu ile ilgili raporlar hazırlamak ve Cumhurbaşkanına sunmak.

– Ulusal ve uluslararası finansal hareketleri izlemek ve bunların etkilerini analiz etmek, güncel ekonomik ve finansal gelişmeleri Cumhurbaşkanına raporlamak.

– Türkiye’nin finansal yapısı ile ilgili analizler yapmak, stratejiler geliştirmek ve finansal yapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

– Türkiye’nin uluslararası finansal piyasalardaki konumunu tespit etmek, raporlamak ve güçlendirmeye yönelik stratejiler geliştirmek.

– Yeni finansal araçların sisteme kazandırılması, finansal ürün geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılması yönünde çalışmalar yapmak.

– Finansal teknolojiler alanının geliştirilmesi yönünde stratejiler belirlemek, bu stratejiler kapsamında alınan kararların ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde uygulanmasını takip etmek ve sonuçlarını Cumhurbaşkanına raporlamak.

– Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

2 – Katılım Finans Dairesi Başkanlığı:

– Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda, katılım finans alanında stratejiler geliştirmek, bu stratejiler kapsamında alınan kararların ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde uygulanmasını takip etmek ve sonuçlarını Cumhurbaşkanına raporlamak.

– Katılım finansın geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini artırmak ve bu alanda koordinasyonu sağlamak.

– Katılım finansın geliştirilmesi ve katılım finansa yönelik farkındalığın artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası faaliyetler gerçekleştirmek, bu tür faaliyetlerde yer almak ve bu faaliyetleri desteklemek.

– Katılım finans alanında Türkiye’nin uluslararası finansal piyasalardaki konumunu güçlendirmeye yönelik araştırmalar yapmak.

– Katılım finans alanında yeni finansal araçların sisteme kazandırılması, finansal ürün geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

– Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

3 – İstanbul Finans Merkezi Dairesi Başkanlığı:

– İstanbul’un küresel bir finans merkezi olmasını sağlayacak strateji ve politikalar geliştirmek, bu kapsamda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını koordine ederek strateji ve politikaların uygulanmasını takip etmek.

– İstanbul Finans Merkezi projesinin tamamlanmasını, faaliyete geçmesini ve Cumhurbaşkanının belirlediği hedefler doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere yürütme ve koordinasyon görevini yerine getirmek.

– İstanbul Finans Merkezi projesi ile ilgili farklı kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilen tüm mevzuat çalışmalarının uyumlaştırılması ve ilgili mevzuatın hazırlanması hususunda koordinasyonu sağlamak.

– Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

4 – Yurtdışı Faaliyetler Dairesi Başkanlığı:

– Ofis ile uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin ilgili kurumları arasında bilgi alışverişi sağlamak, ikili ya da çok taraflı işbirliği faaliyetleri gerçekleştirmek, bu kapsamda ilgili mevzuatı çerçevesinde protokoller hazırlamak ve yürütmek.

– Uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılmak, alınan kararların uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

– Yurtdışındaki tanıtım etkinliklerinin organizasyonu ve koordinasyonunu ilgili birimle birlikte gerçekleştirmek.

– Ofisin görev ve sorumluluk alanına giren konulardaki uluslararası anlaşma, sözleşme ve diğer hukuki metinlerin imzalanması ve/veya onaylanmasına yönelik süreci ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde takip etmek.

– Ofisin yurtdışı temsilcilikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

– Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

5 – Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı:

– Ofisin insan kaynağı politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak, tekliflerde bulunmak, personel istihdamını sağlamak ve personelin özlük işlemlerini yürütmek.

– Ofis personelinin yetiştirilmesi için gerekli eğitim faaliyetlerini yürütmek.

– Ofisin bilgi teknolojileri altyapısını kurmak, işletmek ve geliştirmek.

– Ofisin mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

– Ofisin yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, sağlık ile diğer idari hizmetlerini yürütmek, taşınır ve taşınmaz kayıtlarını tutmak.

– Ofisin kurumsal iletişim süreçlerini yürütmek.

– Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

6 – Hukuk Müşavirliği:

– 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.

– Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir