Katılım Finans Kuruluşları

AAOIFI Nedir?

1991 yılında kurulan AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), küresel İslami finans endüstrisi için standartların geliştirilmesinden ve yayınlanmasından sorumlu, önde gelen uluslararası kar amacı gütmeyen kuruluştur.


Uluslararası İslami finans için şeri, muhasebe, denetim, etik ve yönetişim alanlarında toplam 100 standart yayınlamıştır. 45’ten fazla ülkeden merkez bankaları ve düzenleyici otoriteler, finans kurumları, muhasebe ve denetim firmaları ve hukuk firmaları da dahil olmak üzere bir dizi kurumsal üye tarafından desteklenmektedir.

Standartları şu anda dünyadaki tüm önde gelen İslami finans kurumları tarafından takip edilmektedir ve uluslararası İslami finans uygulamalarının aşamalı olarak uyumlaştırılmasını sağlamıştır.


AAOIFI’nin hedefleri şunlardır:

  • İslami Şeriat kurallarına uygun uluslararası standartları ve uygulamaları dikkate alarak İslami finans kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin muhasebe, denetim, yönetişim ve etik düşünceyi geliştirmek,


  • İslami finans kurumlarının faaliyetleri ve uygulamaları ile ilgili muhasebe, denetim, yönetişim ve etik düşünceyi eğitim seminerleri, periyodik haber bültenleri yayınlama, raporların hazırlanması, araştırma ve diğer yollarla yaymak;


  • Denetim ve yönetişim standartlarının hazırlanması ve yayımlanması ve bunların söz konusu kurumlara yorumlanması yoluyla İslami finans kurumlarına ilişkin denetim ve yönetişim uygulamalarının kalitesini ve yeknesaklığını geliştirmek,


  • Standartların yanı sıra AAOIFI tarafından yayınlanan beyan ve kılavuzların uygulanması için ilgili düzenleyici kurumlara, İslami finans kurumlarına, İslami finansal hizmetler sunan diğer finansal kuruluşlara ve muhasebe ve denetim firmalarına başvurmak,


  • Faizsiz bankacılık ve finans konusundaki bilgileri ve bu alanlarda daha fazla profesyonelliği teşvik etmek için muhasebe, denetim, etik, yönetişim, Şeriat ve diğer ilgili alanlarda mesleki gelişim programları da dahil olmak üzere eğitim ve öğretim programları sunmak. Eğitim, sınav ve belgelendirme, AAOIFI tarafından ve/veya diğer kurumlarla koordineli olarak yürütülür.


  • Muhasebe, denetim, etik, yönetişim ve Şeriat konularında AAOIFI standartlarının kabulü ve farkındalığını artırmak için AAOIFI standartlarına uygunluğun belgelenmesi dahil diğer faaliyetleri yürütmek.


AAOIFI, bu hedefleri, İslami finans kurumlarının geliştiği çevreye uygun olarak, hayatın tüm yönleri için kapsamlı bir sistemi temsil eden İslami Şeriat’ın hükümlerine uygun olarak gerçekleştirir. Bu faaliyet, hem İslami finans kurumlarının finansal tablolarının kullanıcılarının bu kurumlar hakkında üretilen bilgilere olan güvenini artırmayı hem de bu kullanıcıları İslami finansal kurumlara yatırım yapmaya veya fonlarını yatırmaya ve onların hizmetlerini kullanmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.


Vizyon

İslami finansın piyasa işleyişine ve finansal raporlamasına Şeriat ilkeleri ve kuralları konusunda rehberlik etmek.

İslami finans pazarlarına endüstrinin büyümesini destekleyebilecek standartlar ve yönergeler sağlamak.


Misyon

Uluslararası İslami finans uygulamalarının ve finansal raporlamanın Şeriat’a göre standardizasyonu ve uyumlu hale getirilmesi.


AAOIFI aşağıdaki yapılardan oluşur:

1- Genel Kurul, Mütevelli Heyeti, Yürütme Kurulu ve Genel Sekreterlik.

2- Teknik Kurullar: Muhasebe Kurulu, Şeriat Kurulu ve Yönetişim ve Ahlak Kurulu.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir