Çarşamba, Ekim 4

Katılım Finans Tarihi

Başlangıcından Osmanlı’ya iktisadi düşünce tarihinin İslami kaynakları

Başlangıcından Osmanlı’ya iktisadi düşünce tarihinin İslami kaynakları

Katılım Finans Tarihi
İslâm medeniyeti, beşeri tecessüsün hemen her alanını ilgilendiren hayli zengin bir yazı geleneğine sahiptir.  Bilgeliklerini yazılı metnin satırlarına dökmeye direnmiş “Ehl-i Sudûr” gibi güçlü bir alt-geleneğin sürekli mevcudiyetine rağmen, böyle bir kaygısı olmayan ve son derece üretken olan diğer bir alt-gelenek, yani “Ehl-i Sutûr” geride kalanlara daha önce emsali görülmemiş büyüklükte bir yazılı miras bırakmıştır. Bu muazzam entellektüel mirastan etkin bir şekilde faydalanabildiği takdirde ilgili bilim alanlarında, özellikle de o bilimlerin tarihlerinde, yeni ufuklar açılacağını iddia etmek abartı sayılmaz. Elinizdeki çalışma, yukarıdaki iddianın en azından bir sosyal disiplin ekseninde, bir nevi temellendirilmesi ve sınanmasına yönelik bir çabadır. Bu maksatla İslâm'ın yazılı...
Hz. Peygamber (sav) döneminde iktisat tarihi: Mekke Devri

Hz. Peygamber (sav) döneminde iktisat tarihi: Mekke Devri

Katılım Finans Tarihi
İslâm Peygamberi 12 yıllık Mekke döneminde (610-622) daha çok iman ko­nusu üzerinde durmuş, dinin sosyal yönü, Müslümanların ayrı bir cemaat olarak örgütlenmesi seviyesinde kalmıştı. Hz. Peygamber’in (sav) Medine’ye hicretiyle baş­layan 10 yıllık dönem (622-632) içerisinde bu kentte bir devlet oluşturulmuştu. Bu dönemde İslâm ilkelerinin sosyal, iktisadî ve siyasî boyutlan güçlenmişti. Hz. Peygamber’in (sav) vefatında (632) bütün Arabistan’dan başka Güney Filistin ve Gü­ney Irak İslâm hâkimiyeti altına girmiş, Akdeniz’de etkinlik sağlanmıştı. Daha sonraki yüzyıllarda bu 22 yıllık dönemde oluşan ilkelerden hareket eden birçok kurum teşekkül etmiştir. İslâm, ticarî bakımdan gelişmiş, ziraata aşina, fakat genellikle yarı yerleşik çöl hayat ve üretim tarzının hâkim olduğu, bütün ilkçağ top...
Geçmişten Günümüze İslami Bankacılığın Gelişimi

Geçmişten Günümüze İslami Bankacılığın Gelişimi

Katılım Finans Tarihi
İslam coğrafyasının büyük bir kısmı birçok alanda olduğu gibi ekonomik ve finansal alanda da sömürgeci güçlerin etkisi altında kalmıştır. Batı etkisi ve hayranlığının zirve yaptığı 19. yüzyılda İslam coğrafyasında batılı banka modelleri benimsenmiş, birçok yabancı banka kurulmuş ve şubeleri açılmıştır. İslam coğrafyasında kurulan ilk bankalar Galata’lı bankerlerin kurduğu İstanbul Bankası (Bank-ı Dersaadet, 1847), İngilizler tarafından Londra merkezli kurulan Osmanlı Bankası (1856), İngilizler tarafından kurulan Mısır Bankası (1856) ve Yahudi işadamlarının İngiliz ortaklığı ile kurduğu Mısır Ulusal Bankası (1898) yabancılar tarafından kurulan ve yönetilen faizli bankalar olmuşlardır. Muhammed Hamidullah, Muhammed Baqir al-Sadr, Muhammed Uzair, Nejatullah Siddiki, Ahmed El-Najjar ve...
İslami Finansın Küresel Önderleri – Sektördeki Dönüm Noktaları ve Yansımaları

İslami Finansın Küresel Önderleri – Sektördeki Dönüm Noktaları ve Yansımaları

Katılım Finans Tarihi, Kitap ve Dergiler
Kitap, İslami finans sektörünün kırk yılı aşan gelişimini, sektörün temellerini atarak yön veren önderlerin tecrübeleri aracılığıyla aktarıyor. İslami finans, özellikle 2007-2008 yıllarında yaşanan küresel finans krizinden sonra, ekonomik kırılganlıklara karşı gösterdiği dirençle ve yüzde 20’lere ulaşan yıllık büyüme oranlarıyla alternatif bir finansal sistem olarak ön plana çıkmıştır. Bu sayede, sadece İslam dünyasında değil Batılı ülkelerde de dikkat çeken bir finansal sistem olarak üzerinde durulmaya başlanmıştı. İslami Finansın Küresel Önderleri, 1970’lerin başlarında İslami bankalar öncülüğünde ortaya çıkan modern İslami finans sektörünün kırk yılı aşan gelişimini, sektörün temellerini atarak ona yön veren önderlerin tecrübeleri aracılığıyla aktarıyor. Sektörün; akademi, siyase...
Abdullah Tivnikli kimdir?

Abdullah Tivnikli kimdir?

Biyografi, Katılım Finans Tarihi
Abdullah Tivnikli, Türkiye'de katılım bankacılığı modelinin hukuki altyapısının hazırlanmasında rol almıştır. 1959 yılında Erzurum'da doğan Abdullah Tivnikli, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İşletme Master Programı'nı tamamladı. İngiltere'de eğitim için bulunduğu süreçte katılım bankacılığı modelinin dünyada nasıl uygulandığı konusunda akademik çalışmalarda bulundu. 1983 yılından itibaren Türkiye'de katılım bankacılığı modelinin hukuki altyapısının hazırlanmasında yer aldı. Bu sürecin sonunda, bu modeli Türkiye'de ilk uygulayıcısı olan Albaraka Türk'ün kuruluş sürecinde aktif bir şekilde ye aldı. 1988 yılından itibaren Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmekte olan A...
Adnan Büyükdeniz kimdir?

Adnan Büyükdeniz kimdir?

Biyografi, Katılım Finans Tarihi
Adnan Büyükdeniz, katılım bankacılığının Türkiye'deki gelişiminde önemli katkıları olan ve finans sektörünün duayenleri arasında kabul edilen Albaraka Türk'ün eski genel müdürüdür. 1958 yılında Adana'da doğan Adnan Büyükdeniz, 1974'te Türk-Amerikan Kültürel Mübadele Programı'ndan kazandığı burs ile Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Lise eğitimini ABD'nin Texas eyaletinde tamamlayan Büyükdeniz, 1976 yılında girdiği Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1980'de mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisans çalışmaları için Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) aldığı burs sayesinde İngiltere'ye giden Büyükdeniz, London School of Economics'ten Bilim Master'ı derecesini aldı. Yüksek lisans eğitimin ardından yurda dönen Büyükdeniz, 1983-1985 yıllarında TÜSİAD'da eko...
Prof. Dr. Sabri Orman kimdir?

Prof. Dr. Sabri Orman kimdir?

Biyografi, Katılım Finans Tarihi
İktisatçı, iktisat profesörü, akademisyen, kamu yöneticisi, TC Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi. (D. 1948, Adıyaman - Ö. 11 Haziran 2020, İstanbul). Diyarbakır İmam Hatip Okulu,  İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1972) ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (1976) mezunu. 1980’de bitirdiği fakülteye asistan oldu. İÜ İktisat Fakültesinde “Gazâli’nin İktisat Felsefesi” adlı tez çalışmasıyla (1981) doktorasını bitirdi. 1982 yılında yardımcı doçent olarak Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne geçti. 1982-83 ders yılında rotasyon programı çerçevesinde Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünde ders verdi. 1986 yılında Marmara Üniversitesinde doçentliğe yükseltildi. 1989-90 ders yılında Londra Üniversitesi London School of Economics and Political S...
‘Müslüman adam’ modelini hakkıyla yaşamıştı

‘Müslüman adam’ modelini hakkıyla yaşamıştı

Katılım Finans Tarihi
Merhum Sabahattin Zaim Hoca her ne kadar iktisatçı kimliğiyle bilinse de, onu milletinin, sevenlerinin gözünde, gönlünde müstesna kılan değişik hususiyetleri vardır.O önce, Cenab-ı Allah’ın eşref-i mahlukat olarak yarattığı ve yeryüzünde kendi halifesi olarak gördüğü insana değer verir. İnsanı hayat görüşünün, düşüncesinin, felsefesinin merkezine yerleştirir. İnsanın iki türlü ihtiyacı vardır: Maddi ve manevi. Maddi ihtiyaçlarının teminiyle insan dünya hayatını mamur eder. Hoca ısrarla insanın manevi yönünün tatmin edilmesi üzerinde durmuş, bıkıp usanmadan manevi değerlerin ihya edilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. İnsanın mutluluk ve saadete erebilmesi için de manevi ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir. Bunun yolu da Allah’ın emir ve yasaklarına uymak, Kur'an'da bize gösterile...
Dünya’da ve Türkiye’de Faizsiz Bankacılık

Dünya’da ve Türkiye’de Faizsiz Bankacılık

Katılım Finans Tarihi
Kâr ve zarara katılmayı esas alan faizsiz bankacılığın tarihsel sürecini incelediğimizde, modern anlamda faizsiz bankacılık ihtiyacının 20. yüzyılda İslam ülkelerinde görülmeye başlayan sanayileşme hareketleri ve 1970'li yıllarda petrol fiyatlarının ani artışı ile ortaya çıktığı görülmektedir. Bireysel anlamda kişilerin tasarrufları ticaret erbabının elinde kâr-zarar ortaklığı esasına göre değerlendirilmekteydi; fakat sanayileşme ile birlikte büyük yatırım projelerinin finansmanı için bu kişisel tasarrufları bir araya getirebilecek faizsiz bir bankaya ihtiyaç duyulmuştur. - "Faizsiz bankacılığın en önemli örneği Türkiye'nin de üyesi bulunduğu İslam Kalkınma Bankası'dır" Faizsiz bankacılığın geçmişi M.Ö. 2123-2081 yılları arasında Babil'de hüküm süren Hammurabi'ye kadar uzanmaktad...