İslam İktisadı Kitaplığı

YAYIN ADIYAZAR ADI/ÇEVİRMENYAYIN EVİBASIM    YILI
KATILIM
BANKACILIĞI
HÜSEYİN TUNÇNESİL2010
KATILIM
BANKACILIĞINA
GİRİŞ
M. ŞERAFETTİN
ÖZSOY
Kuveyt
Türk
Katılım
Bankası
2012
TÜRKİYE’DE
KATILIM
BANKACILIĞI
İTOİTO2008
İSLAM HUKUKU
ÇERÇEVESİNDE
FİNANSMAN  VE
BANKACILIK
İSHAK EMİN
AKTEPE
YEDİRENK2010
FAİZ SORUNUTAREK EL
DIWANY
İZ
YAYINCILIK
2008
İSLAM İKTİSAT
TARİHİNE GİRİŞ
PROF. DR.
ABDULAZİZ DURİ
ENDÜLÜS1991
İLK İSLAM
DEVLETLERİNDE
EKONOMİK
STRÜKTÜRÜ
DR. HASAN-UZ
ZAMAN
AKABE 1987
İSLAM EKONOMİSİNİN
TEMEL MESELELERİ
MUHAMMED
EKREMHAN
KAYIHAN 
YAYINLARI
İSLAM HUKUKU
ÇERÇEVESİNDE
FİNANSMAN 
VE BANKACILIK
İSHAK EMİN
AKTEPE
YEDİRENK2010
İSLAM
DÜŞÜNCESİNDE
EKONOMİ, BANKA
VE SİGORTA
M. A. ZERKA
ÇEVİREN: 
HAYRETTİN 
KARAMAN
İZ
YAYINCILIK
2009
BİR İSLAM KURUMU
OLARAK HİSBE
İBN
TEYMİYE
İNSAN
YAYINLARI
1989
RİSK SERMAYELİ
FİNANSMAN
MODELİ
KÜRŞAT
TUNCEL
SPK 1996
TÜRKİYE’NİN
YİRMİNCİ YÜZYILI
PROF. DR.
SABAHATTİN
ZAİM
2005
İSLAM IŞIĞINDA
GÜNÜN
MESELELERİ
PROF. DR.
HAYREDDİN 
KARAMAN
İZ
YAYINCILIK
2005
GAZALİNİN İKTİSAT
FELSEFESİ
SABRİ ORMANİNSAN
YAYINLARI
2007
FAİZSİZ
BANKACILIK
STANDARTLARI
AAOIFIERKAM 2012
VAKIF MEDENİYET
VE PARAVAKIFLARI
TAHSİN ÖZCANTÜRKİYE
FİNANS
2010
OSMANLIDAN
CUMHURİYETE
TÜRK  BANKACILIK
TARİHİ
PROF. DR.
HAYDAR 
KAZCAN
TÜRKİYE 
BANKALAR 
BİRLİĞİ

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Doktora Programı Okuma Listesi

Muamelat Fıkhı
Akid, Bey, Faiz ve Sarf Maddeleri Diyanet İslam
Ansiklopedisi
İslam Hukuku 2 Sakarya İlahiyat Ders
Notları
Finans Kuruluşları İçin Faizsiz Bankacılık Standartları AAOIFI (Çev: M. Odabaşı; İ. E. Aktepe)
Kitab’ul Haraç Kadı Ebu Yusuf (Çev: Ali Özek)
Kitab’ul Kesb Muhammed Şeybani
Fıkıh Dersleri Orhan Çeker
İslam İktisadının Fıkhi İlkeleri S.M. Hasanuzzaman
İslam İktisadı
İslam İktisadına Giriş Ahmet Tabakoğlu
İktisat Tarih ve Toplum Sabri Orman
İktisat ve Ahlak Ömer Demir
İslam İktisadında Sosyal Adalet Lütfi Sunar ed.
İktisat ve Din Mustafa Özel ed.
İslam Ekonomisi: Teori ve Pratik M. Mannan
Ekonomi ve Ahlak N. Haydar Nakvi
İslam Ekonomisi: Tanım ve Metodoloji
Üzerine Tartışmalar
Sercan Karadoğan ed.
İslam İktisad Düşüncesi Birikim ve
Yönelim
Sercan Karadoğan ed.
İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü Sezai Karakoç
Faiz Mevdudi
Ribâyı Anlamak: İslam İktisadında Faiz Abdulkader Thomas
Para, Faiz ve İslam İSAV
İktisat Tarihi
İslam İktisat Düşüncesi Tarihi Cengiz Kallek
Sosyal Servet İslam’da Yönetim-Piyasa
İlişkisi
Cengiz Kallek
Ortaçağ İslam İktisat Düşüncesi Shaikh M. Ghazanfer
Osmanlı İmparatorluğunda
Devlet ve Ekonomi
Mehmet Genç
Türk İktisat Tarihi Ahmet Tabakoğlu
Osmanlı Para Vakıfları Tahsin Özcan
Gazali’nin İktisat Felsefesi Sabri Orman
İslami Finans
Tekâfül Teori ve Uygulama ed. S. Kaya vd.
Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman
Sistemi
ed. H. Mehmet Günay vd.
Finans Teorisini Yeniden Düşünmek Mehmet Saraç
İslami Finans ve Yeni Finansal Sistem Tariq el Rifai
Fıkhi ve İktisadi Açıdan İslami Finans Servet Bayındır
Katılım Bankacılığı: Felsefesi,
Teorisi ve Türkiye Uygulaması
Hüseyin Tunç
Faiz Sorunu Tarık el-Diwany
(çev: Mehmet Saraç)
İslam Hukuku Penceresinden
Faizsiz Bankacılık
Servet Bayındır
İslam Ekonomisinde Finansman
Meseleleri
İSAV
İslam düşüncesinde ekonomi,
banka ve sigorta
Hayreddin Karaman
İktisat
Mikro İktisat Paul Krugman&Robin Wells
Makro İktisat Paul Krugman&Robin Wells
İktisada Giriş Zeynel Dinler