Katılım Sigortacılığı ve BES

BES fonları girişim sermayesi fonlarına yönlendirilebilecek


Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2024 yılı Eylem Planı kapsamında bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesi fonlarına yönlendirilmesinin önü açıldı.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) yayımladığı 57 maddelik 2024 yılı Eylem Planı’nda, bireysel emeklilik yatırım fonlarının girişim sermayesi yatırımlarının finansmanında daha etkin bir rol oynaması amacıyla düzenleme yapılması yer aldı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Finansal Mimari ve Alt Yapının Güçlendirilmesi Programı ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 2023-2024 Eylem Planı kapsamında bireysel emeklilik yatırım fonlarının girişim sermayesi yatırımlarının finansmanında daha etkin bir rol oynaması amacıyla ‘‘Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’’de değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle; BES’e giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcıların birikimlerinin yatırıma yönlendirildiği Standart Fonların, girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapabilmelerinin önü açılmış ve portföylerinin asgari %1’i oranında yatırım şartı getirilmiştir.” YOİKK Eylem Planları, 2007 yılından beri Teknik Komite çalışmalarının takvime bağlanması ve çalışmalara performans kriteri getirilmesi amacıyla kamu ve özel sektör temsilcisi kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturuluyor.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU NEDİR?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun tanımına göre, nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından belirlenmiş varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığı. Girişim sermayesi yatırım fonları, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Kanun) 54’üncü maddesi kapsamında III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) ile yasal çerçevesi belirlenmiş.

YOİKK NEDİR?

YOİKK, kamu ve özel sektör temsilcilerinden (TOBB, TİM, TÜSİAD, YASED, MÜSİAD, DEİK) oluşan yapısıyla 2001 yılından bu yana iş dünyasını ilgilendiren çok sayıda yapısal reformun gerçekleştirilmesini sağlayan, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarını destekleyen bir platform olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Platform; YOİKK, Yönlendirme Komitesi, teknik komiteler ve sekretaryadan oluşuyor. YOİKK’in faaliyetleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında devam ederken teknik düzeydeki çalışmalar ise sorumlu bakanlıklar başkanlığında yürütülüyor. Kurulun sekretarya faaliyetleri ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından müştereken yürütülüyor.

YOİKK üyelerine bakacak olursak Kurul, şu bakanlıklardan oluşuyor:

• Adalet Bakanı,
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı,
• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı,
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,
• Hazine ve Maliye Bakanı,
• Ticaret Bakanı,
• Sanayi ve Teknoloji Bakanı,
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı,
• Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı,
• Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı,
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı,
• Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı,
• Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı,
• Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı,
• Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı,
• Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı.

Kurul toplantılarına toplantı gündemine bağlı olarak ilgili Bakanlar ve kamu görevlileri ile özel, sivil toplum kuruluşları ile üniversite temsilcileri çağırılabiliyor.

YÖNLENDİRME KOMİTESİ

Yönlendirme Komitesi, teknik komiteler tarafından yürütülen faaliyetlerin izleme ve takibini yürüterek çalışmalara ivme kazandırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı başkanlığındaki şu üyelerden oluşuyor:

• Adalet Bakan Yardımcısı,
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı,
• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı,
• Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı,
• Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı,
• Ticaret Bakan Yardımcısı,
• Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı,
• Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı,
• Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı Başkan Yardımcısı,
• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı,
• YOİKK Çalışma Grubu Başkanları,
• TOBB Genel Sekreteri,
• TİM Genel Sekreteri,
• TÜSİAD Genel Sekreteri,
• YASED Genel Sekreteri,
• MÜSİAD Genel Sekreteri,
• DEİK Genel Sekreteri.

Komitenin sekretarya hizmetleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

YOİKK ÜÇÜNCÜ KEZ TOPLANDI

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki üçüncü toplantısını 10 Mayıs 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdi.

Toplantıda, YOİKK 2024 Yılı Eylem Planıyla ilgili gelişmeler, Yatırım Danışma Konseyi toplantısı hazırlıklarının yanı sıra Mesleki Teknik Eğitimde Özel Sektör Odaklı Dönüşüm konusu ele alındı. Yılmaz, toplantıda şu açıklamalarda bulundu:

“1 Mart 2024’de kamuoyuna açıkladığımız YOİKK Eylem Planımızda yer alan 57 eylemden 6’sı tamamlanmış durumdadır; 2’si ise tamamlanmak üzeredir. Tamamlanan eylemlerimiz kapsamında, Eylem Planı yayım tarihinden itibaren; Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilişkin değişiklik ihtiyacının TBMM’ye sunulması; itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilmesi ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına ilişkin düzenleme çalışması yapılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ek kapasitelerin kurulabilmesine imkân sağlayacak kanuni değişiklik ihtiyacının TBMM’ye sunulması, bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesi fonlarına yönlendirilmesi amacıyla düzenleme yapılması, uzun vadeli yatırım kredileriyle ilgili stratejik önceliklendirme çalışması yapılması ve Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışma uygulamasının devam ettirilmesi olmak üzere 6 adet eylemi başarıyla gerçekleştirdik. Bugün burada YOİKK Eylem Planındaki gelişmeleri ve atılacak adımları görüşerek, Orta Vadeli Program perspektifinde önemli yapısal reformları hayata geçirme irademizi bir kez daha ortaya koymuş olacağız. YOİKK Eylem Planımızın ilerleyişini üç aylık periyotlarla paydaş kurumlarımızla bir araya gelerek yakından izleyeceğiz.”


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir