Çarşamba, Ekim 4

AK Parti 2023 Seçim Beyannamesi’nde “Katılım Finans”


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi’ni açıkladı. 

AK Parti’nin 2023 seçim beyannamesi olarak yayımlanan metinde katılım finans detayı dikkat çekti. Ayrıca Kabine’de yer alacak ekonomi ekibinin makrekonomik politikaların çerçevesini güncelleyeceği ifade ediliyor.

İşte Ak Parti 2023 Seçim Beyannamesi’nde yer alan “Katılım Finans” ekosistemine ilişkin vaatler;
 • 2,1 trilyon dolar büyüklüğündeki “helal ekonomi”nin imkânlarından yararlanmak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için katılım finansı güçlendireceğiz. Bu çerçevede;

– Müstakil bir Katılım Finans Kanunu hazırlanarak çeşitli kanunlar altında düzenlenen katılım finans sektörü tek bir çatı altında toplanacak ve katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu hayata geçirilecektir.

– Katılım finans kuruluşlarının katılım finans ilkelerine uyum düzeylerinin bağımsız bir şekilde derecelendirilmesini sağlamak üzere “katılım finans derecelendirmesi” sistemi hayata geçirilecektir.

 • Bankacılık dışı finansal unsurları çeşitlendirerek finans sektöründe bankacılığın payını uluslararası normlara yakın seviyelere getireceğiz. Diğer yandan, iyi projesi olup finansal imkâna sahip olmayan kesimleri destekleyici finansal mekanizmaları geliştireceğiz.

 • Uluslararası alanda oluşan eğilimler ve fırsatlar ile ulusal ihtiyaçlarımızı dikkate alarak Finansal Mimari ve Altyapının Güçlendirilmesi Programını hazırladık.

 • Program kapsamında yer alan eylemlerimizi; sermaye piyasaları, sigortacılık, katılım finans, sürdürülebilir finans, finansal teknolojiler, risk yönetimi ve finansal eğitim olarak 7 tema altında topladık. Bahse konu alanlardaki altyapımızı daha da çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz.

 • Sermaye piyasası eylemleriyle genel olarak araç çeşitliliğine, tabana yayılmaya, mevzuat alt yapısını güçlendirmeye, likidite imkânlarını genişletmeye ve girişim sermayesinin etkinliğinin artırılmasına önem verip, sermaye piyasalarının cazibesini artıracağız.

 • Finansal hizmetlerde dijital teknolojilerin artan payını dikkate alarak fintek uygulamalarını yaygınlaştıracak ve hizmet kalitesini artıracağız.

 • Finans alanında beşerî sermayeyi güçlendirmeye, finansal okuryazarlığı artırmaya ve finansal tüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

 • Finansal sektörün kurumsal altyapısını geliştireceğiz. Bu kapsamda;

– Finansal sektörün boyutuna, karmaşıklığına ve gelişimine uygun “denetleyici teknolojiler” odaklı yeni denetim uygulama ve yöntemleri hayata geçirilecektir.

– Basel Komitesi’nin 2023 yılı başında uygulamaya koymayı planladığı “Basel III Final” düzenlemesine uyum sağlanması için bankacılık mevzuatında gerekli değişiklikler yapılacak ve Avrupa Birliği’ne paralel olarak 2025 yılında tam uygulamaya geçilecektir.

– Sürdürülebilir finansman imkânlarının geliştirilmesini teminen Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) piyasalarına katılmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Eximbank’ı uluslararası en iyi uygulama örneklerini dikkate alarak güçlü bir kurumsal reform sürecine tabi tutacağız.

– İstanbul’u küresel finansın ve uluslararası ticaretin önde gelen bir merkezi haline getirmek amacıyla devam etmekte olan İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi ile nitelikli ve çok boyutlu bir finansal hizmetler ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz.

– Bu kapsamda finansal piyasalarla ürün/hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunacak, ülkemizin uluslararası finans piyasalarına entegrasyonunu güçlendirecek adımları atamaya devam edeceğiz.

– Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum kapsamında yeşil bankacılık uygulamalarının geliştirilmesi için strateji oluşturma, kurumsal yapılanma, risk yönetimi, raporlama ve kamuoyunu bilgilendirici rehberleri hazırlayacağız.

– Finansal alandaki dijital yenilikçilik ve teknoloji ekosisteminin gelişimini destekleyeceğiz.

– Finans sektörünün hızla dijitalleşmesi nedeniyle açığa çıkan bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması ve finansal tüketicilerin bilinçlendirilmesi ihtiyacına yönelik çalışmaları destekleyecek, kurumsal kapasiteyi güçlendirecek ve siber dolandırıcılıkla etkin mücadele etmeye devam edeceğiz.

– Yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tutacak şekilde, manipülatif ve piyasa bozucu nitelikteki işlemlerin önüne geçilmesi için teknolojik altyapı güçlendirilecektir.

– Bankacılıktaki risk merkezi benzeri bir yapıyla, yatırımcıların risklerinin bütüncül bir şekilde takip edilmesi ve sektör paydaşlarıyla paylaşılabilmesini teminen Yatırımcı Risk Takip Sistemini hayata geçireceğiz.

Ekonomiye İlişkin Bazı Vaatler;
 • Fiyat istikrarını ve adil gelir dağılımını gözetecek şekilde para, maliye ve gelirler politikalarında daha da güçlü bir eşgüdüm sağlayacağız.
 • Finansal enstrümanları daha da geliştirerek TL cinsi tasarrufları artıracağız.
 • Yeşil OSB ve Yeşil Endüstri Bölgelerini yaygınlaştıracak, mevcut OSB, EB ve KSS’lerde ortak kullanıma yönelik yeşil dönüşüm merkezleri kuracağız.
 • KOBİ’lerin verimlilik ve üretkenliğini artıracak, finansmana erişimini kolaylaştıracak, kurumsallaşmalarını güçlendirecek, yeşil ve dijital dönüşümlerini hızlandıracak yeni mekanizmalar oluşturacağız.
 • Finansal alanda yapacağımız yeniliklerle girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam edeceğiz. Gençler başta olmak üzere, iyi projesi olup sermayeye ihtiyaç duyan kesimleri güçlü bir şekilde teşvik edeceğiz.
 • Etki yatırımcılığı, harmanlanmış finans gibi yenilikçi finansman olanakları geliştirerek finansmana erişimi kolaylaştıracağız.
 • Sürdürülebilir kalkınma yatırımlarının finansmanı kapsamında ihraç edilen yeşil sermaye piyasası araçlarının ihraç maliyetini azaltarak bu tür araçların ihracının artmasını sağlayacağız.
 • Büyümenin kaynaklarının yeşil bileşenlerini ayrıştırmaya olanak sağlayacak veri tabanı altyapısına geçerek yeşil büyümeyi analize imkân tanıyacak göstergeler üreteceğiz.
 • İşgücü piyasasının yeşil ekonomi, döngüsel ve dijital ekonomi ile iklim değişikliğine uyumunu hızlandıracak; ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarını karşılayarak yeni istihdam olanakları sağlayacağız.
 • Kamu sektöründe stratejik insan kaynağı planlaması için altyapı teşkil eden Envanter Sistemi, Beceri Haritası, Kariyer Haritası gibi uygulamaları güçlendirerek devam ettireceğiz.
 • Yeşil Mutabakat Eylem Planını etkin bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.
 • Katma değerli ve yüksek teknolojili ve çevre dostu ürünlerin ihracat içindeki payını artıracak ve ülkemizin küresel değer zincirindeki konumunu güçlendirecek, ihracatta bölgesel bağımlılığı azaltarak ürün ve pazar çeşitlendirmesini destekleyeceğiz.
 • Piyasalarda rekabeti bozucu yapı ve davranışlar daha yakından takip edilerek uluslararası rekabet hukuku standartları çerçevesinde etkin tedbirler alınacaktır.
 • Vergi sisteminde dijital dönüşümü destekleyecek ve çevre dostu yeşil vergilemeyi esas alan bir sistemi oluşturacağız.
 • Lisanslı depoculuk sistemine yönelik teşvik ve desteklerimizi sürdürerek sistemin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına devam edeceğiz.
 • Yeşil dönüşüm ışığında, sürdürülebilir tüketim, ürünlerin çevresel etkileri gibi konularda tüketicilerin doğru bilgilendirilmesine yönelik uygulamalarımızı geliştireceğiz.
 • Yenilikçi, orta yüksek ve yüksek teknoloji firmalarına hizmet vermek üzere bir KOBİ Yatırım Bankası kuracağız.
 • Ortaklıklar yoluyla işletme büyüklüğünü artırmalarını teşvik edeceğiz.
 • Kitle fonlaması başta olmak üzere, işletmelerin yenilikçi finansman imkânlarından daha fazla yararlanmalarını sağlayacağız.
 • Girişim sermayesi ekosistemini geliştirmek için paydaş kuruluşlarla yaptığımız fon yatırımlarını daha da artırıp, çeşitlendireceğiz.
 • Ahilik Sandığı’nı aktif bir biçimde kullanarak esnaf ve sanatkârlarımızın piyasada iş yaparken daha güvenli bir biçimde faaliyet göstermelerini sağlayacağız.

Sigortacılıkla İlgili Vaatler;
 • Tüm afet tehlikelerini kapsayacak zorunlu afet sigorta mekanizmasını yaygınlaştıracağız.
 • Yapı güçlendirme ve yenileme faaliyetleri gibi uygulamalarda “yanlış uygulama sigortası” dahil olmak üzere sigorta sistemini geliştirerek yaygınlaştıracağız.
 • Sigorta primlerini taşkın risk seviyelerini, hasar ve kayıplarla ilişkilendirip meskûn mahallerdeki taşkın zararlarının DASK sigortası kapsamına alınmasını sağlayacağız.
 • Bakım sigortası uygulamasını hayata geçireceğiz.
 • Emeklilik yaşını kadınlarda çocuk sayısına göre esneteceğiz.
 • Gelir Koruma Sigortası kapsamında ürün çeşitliliğini artıracağız.
 • TARSİM kapsamında olan ÇKS’ye kayıtlı tarım alanı miktarını yüzde 23’ten yüzde 30’a çıkaracağız.
 • Hukuki himaye sigortasını geliştirip yaygınlaştıracağız.


3 Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir