Finansal Okuryazarlığın Önemi

Finansal bilginin giderek evrensel hale dönüşmesi, bireylerin finansal hayatta sorumluluklarının artması, teknolojik sistemin getirdiği yenilikler, emeklilik sisteminin gelişmesi gibi örneği fazlalaştıracak nedenlerden dolayı finansal okuryazarlığa sahip olmak önemlidir.

Güncel olayları analiz etmek ve yorumlamak artık küresel bir olgudur. Bireyin domestic olarak değil konjektürel olarak piyasaya bakış açısı yakalaması önemlidir.

Artan küreselleşmesnin etkisiyle finansal piyasada borç yönetimi önemli bir olgu kapsamaktadır. Bireylerin daha fazla tüketme arzusuyla yaptıkları borçlar, kişinin borç yönetimini daha fazla yapamamasından ötürü doğru olarak planlanmayabilir ve bunun sonucunda maddi olarak kişinin varlıklarında resesyona sebep olabilir.

”Finans piyasalarında yaşanan serbestleme yeni finansal enstrümanları, uygulamalardaki çeşitlenmeyi ve böylece daha karmaşık finansal ürünlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu durum bata birey ve hane halkı olmak üzere ekonomik sistem içerisinde  Finansal karar alanların gerek gündelik yaşamlarına gerekse uzun dönemli planlarına ilişkin algı, tutum ve davranış sürecinde hayati bir rol oynamaktadır.” (Ergün, Şahin, & Engin, s. 848)

Bireylerin kendilerini bekleyen riskleri anlamaları ve bunlara ilişkin tedbir almaları gerekmektedir. Öte yandan tüketime özendiren çeşitli unsurlar ve bunu kolaylaştıran finansal araçlar bir araya gelerek bireyleri daha çok harcamaya ve borçlanmaya itmektedir.  Dolayısıyla, nüfusu her geçen gün artmakta olan dünyada doğal kaynaklarda yaşanan yetersizlikler sonucu, toplumların finansal okuryazarlık düzeylerini yükseltmek ve tasarruf bilincinin yayılmasını sağlamak gerekir.

”Finansal okuryazarlığın bireyin kendi yaşamını refah içinde sürdürmesinde de büyük önemi vardır. Aynı gelir düzeyine sahip bireylerin arasında uzun vadede gözlenen finansal farklılığın temel nedeni finansal okuryazarlıktır. Günümüzde bireyin üzerindeki ekonomik riskler ve sorumluluk artmıştır. Artan yaşam süresi, emeklilik ve sağlıkla sistemlerinde bireyin aleyhinde bir dizi düzenlemeyi beraberinde getirmektedir.” (Altınbaş, 2009). 

Finansal okuryazarlık bireylere finansal işlemleri için ihtiyaç duydukları bilgileri sunarak ve bireylerin bu bilgilerle birlikte doğru ve sağlıklı kararlar almalarınısağlayarak katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda finansal işlemlerde bilinçli davranan bu bireylerin sistemde yer almasıyla da sisteme ve ekonomiye katkıları bulunmaktadır.

Günümüzde hemen hemen her birey adaletli istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için finansal ürün ve hizmetlerden yararlanmaktadIr. Finansal ürün ve hizmetlerin bireylerin hayatlarına değer katmasa ve hayatlarını kolaylaştırmasa da ancak finansal ürün ve hizmetlerin bilinçlibir şekilde seçimi ve kullanımı ile diğer bir ifadeyle finansal okuryazarlIkla mümkün olabilmektedir.

Finansal ürün ve hizmetlerin tüketici tarafından tam olarak anlaşılması kolay değildir.Bunların görünmeyen ve karmaşıkk taraflar, somut ürünlere oranla daha fazladır.Ayrıca finansal hizmetlerin doğasında bulunan risk ve getiri arasındaki ilişki, hizmeti sunanlar tarafından net bir şekilde açıklanamayabilir. Dolayısyla tüketici almak istediği getiri karşılığında girdiği riskin farkına varamayabilir(Gökmen, 2012: 45Finansal okuryazarlık sadece bireyler açısından değil toplum açısından da büyük kazanımlar sağlamaktadır. Finansal ürünlerin karmaşıklığının artması bireylerin finansal güvenliğini etkilemektedir. Finansal geleceği tehlikeye düşen bireyler finansal piyasalarda rasyonel olmayan bireysel davranışları ile piyasa dengesini tehdit etmektedir (Mandell, 2006: 1).

Ayrıca finansal olarak iyi eğitimli tüketiciler dış değişkenliklere zamanıda önce veyaaşırı tepki verme olasılıkları, ükelerdeki piyasa artışlaını daha iyi kavramalarında ndolayı, daha düşük olmaktadır. Bu durum piyasadaki sarsıntıları hafifletmektedir (OECD, 2005: 35).

Finansal okuryazarlık finansal kurumları daha etkili, açık ve rekabetli uygulamalar noktasında da etkilemektedir. Daha iyi eğitimli bireyler kendi kararları aracılığı ile piyasaların denetlenmesine dolaylı olarak yardım etmektedir (OECD, 2009: 8).

Ayrıca bireylerin finansal okuryazarlık düzeyinin artması, finansal kuruluşlardan talep edilen bilgiyi ve finansal piyasaların Şeffaflığını arttırmaktadır. Böylelikle hukuki sorunlar ve şikayetler azalmaktadır (Bayazıt Hayta, 2011: 263).  

Finansal okuryazarlık  finansal piyasaların verimliliği için de son derece önemlidir. Finansal konularda yeterli farkındalık, eğitim ve beceriler bireylerin temel finansal işlemlere ulaşabilmelerini kolaylaştırmaktadır. Böylelikle finans sektörünün hacmi genişlemektedir.

Birey davranışları ile beraber tasarruf anlayışı kazanır. Kişinin günlük hayatta yaptığı ekonomik müdaleler ve etkişimler ile birlikte tasarrufu oluşur. Bunların yanında finansal okur yazarlık yetisi kazanmamış bir bireyin tasarruf alışkanlığını kazanması zordur. Finansal okur yazarlık ile birlikte finansal olayları daha yakından takip edebilir. Gelirini buna göre harcayabilir ve tasarrufunu buna göre sağlayabilir. Bunların haricinde de hane halkının tasarruf yapmasını etkilyen belli kavramlar vardır.Bunlar; 

Gelir, kişinin dönem başındaki servetinin dönem sonundaki servetine eşit olması koşuluyla, o dönem içinde tüketebileceği mal ve hizmet miktarı toplamıdır.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre ise Gelir; bir kişinin, bir takvim yılı içerisinde elde ettiği kazanç ve iratların safi (net) tutarıdır. Gelir Vergisi Kanunu’na göre geliri oluşturan kazanç ve iratlar şunlardan oluşmaktadır:

1. Ticari kazançlar

2. Zirai kazançlar

3. Ücretler

4. Serbest meslek kazançları

5. Gayrimenkul sermaye iratları

6. Menkul sermaye iratları

7. Diğer kazanç ve iratlar

Bütçe (eski Fransızca: bougette sözcüğünden), devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümüdür. Devlet, satış, gider, üretim, genel yönetim gibi bütçe türleri vardır.

Devlet bütçesi Devlet bütçesi, devlet ve öteki kuruluş veya toplulukların belirli bir dönem içindeki gelir ve giderlerinin oranlama niceliklerini önceden belirleyen, onaylayan ve bu işlemlerin yapılmasına izin veren kanun veya karar ,bu kanun veya karar yasama organının yürütme organına verdiği bir yetki şeklindedir.

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur.[1] Diğer bir tanımı nominal millî gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına (gerçek millî gelire) nazaran artması yani şişmesi demektir. Deflasyonun tersidir.

 

Kaynakça :

Güler Emine (2015) Hane Halkının Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi Sakarya Sosyal Bilimler Enstitüsü Sakarya-Türkiye 
Sarıgül Haşmet (2014) A Survey of Financial Literacy Among University Students Muhasebe ve Finansman Dergisi 
Baysa Eray(2015) Finansal Okuryazarlık ve Banka Müşterisi Segmentasyon Üzerine Bir Uygulama Gazi OsmanPaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tokat-Türkiye 
Satoğlu Serhad (2014) Bireysel Yatırımcıları Koruma Aracı Olarak Finansal Okuryazarlık Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul-Türkiye 
Barkaklı Nahid (2015) Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık bilgilerinin ölçülmesine yönelik araştırma Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Kaya Ayşegül (2015) Kobi Yöneticilerinin Finansal Okuryazarlık Bilgisinin ölçülmesi hakkında araştırma Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-İzmir 
Tosun Asiye Ecem(2016) Lise öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Bilgileri hakkında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-İzmir 
Bayram Saliha Seçil (2010)Financıal Literacy and Money Menagement Behavıours Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskişehir-Türkiye 
Guıso, Luigi ve Viviano, Eliana (2013), “How Much Can Financial Literacy Help?”, EIEF Working Paper 
Özçam, Mustafa (2006), Yatırımcı Eğitimi: Dünya Uygulamalar ve Türkiye için Öneriler, Sermaye Piyasası Araştırma Raporu 
Temizel, Fatih ve Bayram, Fatih (2011), “Finansal Okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 
KALKINMA BAKANLIĞI (2014), Yurt İçi Tasarruflar Özel İhtisas Raporu. 
Karasar, N. (2009), Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 
Tiryaki, Betül (2006), Tüketicinin Korunması Hukuku Açısından Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk, Doktora Tezi. 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2011), Dünyada ve Türkiye’de Finansal Hizmetlere Erişim ve Finansal Eğitim. 
en.wikipedia.org/wiki/Financial_literacy 
fo-der.org/sozluk/ 
milliyet.com.tr/finansal-okuryazarlik-ictasarruf/ekonomi/ydetay/1961622/default.htm 
foezirvesi.com 
dunya.com/kose-yazisi/finansal-farkindalik-finansal-okuryazarlik/19308 
teb.com.tr/finansal-okuryazarlik-erisim-zirvesi/ 
paramiyonetebiliyorum.net/finansal-okuryazarlik.aspx 
bloomberght.com/haberler/haber/1450801-turkiyenin-finansal-okuryazarlikve-erisim-endeksi-aciklandi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir