TKBB Danışma Kurulu nedir?

TKBB’nin 17. Olağan Genel Kurulu’nda katılım bankacılığına ilişkin meslek ilke ve standartlarını belirlemek üzere, Merkezi Danışma Kurulu üyeleri de belirlenmişti.

TKBB’nin 17. Olağan Genel Kurulu’nda katılım bankacılığına ilişkin meslek ilke ve standartlarını belirlemek üzere, Merkezi Danışma Kurulu üyeleri de belirlenmişti.


Danışma Kurulu, faizsiz finansal hizmetler sunan kuruluşların İslam hukukuna uyumlu işlem yapmaları için ilke belirleme, yapılan bankacılık işlemleri için uygunluk verme, faizsiz ilke ve standartlara uyumlu işlem yapılmasına ilişkin denetim ve gözetim yapma, faizsiz yeni ürün ve hizmet oluşturulmasında kuruluşa destek verme gibi görevlerde bulunmak üzere kurulmuştur.


TKBB Danışma Kurulu, T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/02/2018 tarih ve 7736 sayılı kararına istinaden kurulmuştur. TKBB Yönetim Kurulu’nun 02.04.2018 tarih ve 253 sayılı kararı ile Danışma Kurulunun Oluşumu, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kabul edilmiştir. Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesinde tarafsız ve kararlarında bağımsız olarak hizmet vermektedir.

Danışma Kuruluna kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşları ve diğer kuruluşlar soru yöneltebilirler. Karar talepleri yazılı olarak Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne yapılır. Birlik tarafından uygun görüldüğü takdirde Danışma Kurulu gündemine taşınır.

Danışma kurulunun kararları gereklilik bildiren ifadelerle yayınlandığı takdirde karar talep eden kurum ve kuruluşlar için bağlayıcı niteliktedir. Kurulun tavsiye niteliğindeki kararları ise bağlayıcı değildir.

Başvurular, yazılı olarak Birliğe yapılır. Başvuru sahiplerinin Danışma Kurulu tarafından belirtilen görüşlere aykırı hareket etmesi, Birlik ve Danışma Kurulu için herhangi bir yükümlülük oluşturmaz. Bu husus görüş metninde başvuru sahibine ve aykırı uygulama hallerinde Birliğin internet sitesinde kamuoyuna duyurulur.– Kurul Üyeleri;

* Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından beş yıllık süre için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görevlendirilmesinde, Kurulun uygun görüşü alınır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

* Danışma Kurulu, verilen görevleri düzenli şekilde yerine getirmek üzere kendi üyeleri arasından bir Başkan ve onun bulunmadığı hallerde görev yapmak üzere bir Başkan vekili seçer.

* Danışma Kurulu üyelerinden; üç tanesinin İslami bilimler alanında doktora derecesine sahip olması, bir tanesinin Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri arasından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından önerilen aday/adaylar arasından olması ve bir tanesinin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, hukuk ve dengi dallarda lisans veya lisansüstü diplomaya ve katılım bankacılığı alanında en az yedi yıl yönetici deneyimine sahip olması zorunludur.

* Danışma Kurulu, asgari ayda bir kez olmak üzere gerekli görülen hallerde Başkanın çağrısı ile toplanıyor.

* Danışma Kurulu tarafından belirlenen meslek ilke ve standartları, alınan genel nitelikli kararları ve Yönetim Kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen diğer Danışma Kurulu kararları, Birliğin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

– Danışma Kurulu’nun görevleri;

  • Katılım bankalarının uymaları gereken meslek ilke ve standartlarını belirler,
  • Katılım bankaları arasındaki uygulama farklılıklarını gidermek üzere genel nitelikli kararlar alır,
  • Başvurulması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğini haiz meslek kuruluşlarına ve diğer kuruluşlara faizsiz finans faaliyetleri kapsamında görüş bildirir,
  • Katılım bankacılığı meslek ilke ve standartlarının tanıtımı veya eğitimi amaçlı programlar düzenler, yayınlar yapar ve bu amaçla düzenlenen programlara iştirak eder,
  • Meslek ilke ve standartlarının kapsamına giren hususlarda katılım bankaları ile müşterileri arasında uyuşmazlık oluşması durumunda katılım bankalarının uyuşmazlık kapsamında almış olduğu kararların aynen uygulanmasına, değiştirilmesine veya iptal edilmesine karar verebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir